Kategorier / G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Godebråten

Boplass ved grinden til Haugen, som hadde sitt navn etter plassens første beboer.

Godeløkken

se: Isaksplassen.

Godthaab (gnr. 37)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Lerpeveien 108), oppsto i 1808 da kammerråd og inspektør Dajon på Strømsø kjøpte en del av Nordre Knive og en del av Lindum som ble slått sammen til en ny matrikkelgård. Den eides fra 1821 til 1861 av Lars Abrahamsen (1795-1873), som var skredder og hadde deltatt i krigen i 1814, […]

Gomperud (gnr. 81)

Liten matrikkelgård i Konnerud sogn (Gomperudgaten 38) fra sognegrensen nede ved Baklia og i en kile sydover mot Stordammen. Navnets første stavelse er trolig et person- el. kjælenavn, muligens Gunbjørn, men kan også bety bakpart, dvs. den bakre gården. Fra gammelt av Krongods, senere grevegods. C. H. Hausmann ble eier i 1699 etter et makeskifte […]

Gomperud øvre

Bruk utskilt fra Gomperud (bnr. 9, Gomperudgaten 50) ca. 1860, senere overtatt av kirketjener Hans L. Gomperud.

Gomperudgaten

gikk oppr. fra Hauanveien på Konnerud over gården Gomperud, Gomperudløkka og Gomperudhøgda frem til Grubegaten. I 1987 ble gatetraséen justert, slik at Gomperudgaten starter ved Grubegaten og ender i snuplassen ved Vanntårnet. Justeringen ble besluttet iverksatt fra det tidspunkt veisystemet var ferdig opparbeidet. Veien har sitt navn etter Gomperud gård, som den går over. Langs […]

Gomperudhavna

Boplass i skogkanten sydøst for Springover, oppr. husmannsplass under Skalstad. Stedets og navnets opprinnelse er ikke kjent.

Gomperudhøgda

ble i 1978 satt som navn på en av grendene i Konnerud disposisjonsplan.

Gomperudløkka

ble i 1980 satt som navn på en regulert intern vei sydover i feltet Gomperud. Veien falt imidlertid bort, og i 1987 ble navnet istedet satt på veien fra snuplassen ved Vanntårnet til enden av Gomperud felt Q.

Gorbu (Gaardbo) (gnr. 35)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, sognets minste. Oppr. husmannsplass under Østre Knive, utskilt som eget bruk 1699 og fra 1838 matrikulert med eget gårdsnummer. Navnet er sammensatt av gor (dynn, mudder) og bu (gård). I 1699 fikk Jon Persson skjøte på plassen av broren Paal, med rett til å hugge gjerdefang samt havn og gressgang for […]