Farmen

Populært navn på eiendommen Valbrott på Åssiden, ble senere brukt om bebyggelsen langs denne og Engen. I 1953 ble navnet gitt til tverrveien fra Buskerudveien over Rosenkrantzgaten (idag uten kjøreforbindelse) til Valbrottveien. Veien, tidligere kalt Farmveien, er sannsynligvis den gjenværende del av Myregårdenes setervei som går over i Valbrottveien og Bruløkka mot Roligheten, og danner skille mellom Berskauggårdene og Myregårdene. Navnet har trolig neppe annen opprinnelse enn det engelske og senere amerikansk benyttede ord for gård, farm. Iflg. eldre beboere på stedet skal navnet ha sammenheng med at deler av Berskaug ble utlagt til boligtomter for arbeidere ved Phønix Papirfabrik – hver mann fikk sin lille flekk eller «farm» som i USA. I 1985 ble det vedtatt å gi den del av veien som ligger nord for Rosenkrantzgaten navnet Farmen øvre, mens den del som ligger syd for Rosenkrantzgaten fikk navnet Farmen nedre.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet