Gram, Jens (1840 – 1912)

Brukseier og grosserer i Drammen hvor han i 1872 bosatte seg som medeier i firmaet Bache & Gram (eneeier 1881), deretter bosatt på Nøstet gård (Nøsted Bruk). Født på Ask gods i Norderhov, s. av hoffmarskalk Johan G. Forstkandidat 1863, forvaltet deretter farens og Niels Baches store skogeiendommer til han i 1871 ble med i firmaet Bache & Gram som i 1874 kjøpte Nøsted Dampvæveris eiendommer og anla sagbruk og høvleri. Grunnla i 1907 Skjærdalens Brug. Medstifter av Skandinavisk Træmasseforening og Norsk Arbeidsgiverforening, hvor han var formann fra 1900. Formann i Drammens Trælasthandlerdirektioni 38 år, formann/viseformann i Trælastkorporationen 1872-1910. Gift med Julie Munch, d. av historikeren P. A. Munch. Kjent som jeger, ikke minst bjørnejeger. Betegnes som en human mann med flere interesser enn de fleste forretningsmenn. Ved hans bortgang var formuen smuldret bort og alle hans eiendommer gikk ut av familiens hender. Ridder av St. Olavs Orden 1895, ridder av Dannebrogsordenen m.m.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet