Hammer, Christofer Paul (2.3.1718 – 4.9.1793)

Det selvstendige Skoger prestegjelds første sogneprest 1752-68. Født i Eidsfoss, s. av forvalter på Eidsfos Værk Hans Knudsen Ullern. Etter teologisk embetseksamen i København ble han av grev Wedel kallet til kateket i Hof, og fikk derved adgang til å assistere sin far som ønsket at han skulle bli bergverksmann. H. ble imidlertid i 1743 kapellan hos sin svigerfar, sognepresten til Sande og Skoger, og overtok dennes embete 1752. Eide gården Store Haneval. Sogneprest i Sande fra 1768, prost i Nordjarlsberg fra 1776. Førte en «husbesøgelsesbog» med personlige bemerkninger om menighetens medlemmer, som kunne bli omtalt som bl.a. kranglevorne ektefeller, mindre edruelige menn og uskikkelige barn. Evt. bedring i slike forhold ble også nøye ført til protokolls. En energisk og rettsskaffen mann, men med et heftig og fyrrig gemytt som kunne gi seg utslag i urimeligheter, i sin ungdom kjent under navnet «Sorte-Hammer». Hans sønn, sogneprest Hans Daniel Hammer i Sande (1748-1812) er i ettertiden best kjent som «den brune mann» som sies å gå igjen i Sande prestegård fordi han en gang skulle ha drevet en konfirmant i døden.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet