Kiær, Anders Nicolai (1838 – 1919)

Statistisk Sentralbyrås første direktør (1876-1913), f. i Drammen, s. av grosserer Niels K. Jurist, byråsjef i sentralbyråets forgjenger, Det Statistiske kontor 1867-76, formann i flere off. kommisjoner og foreninger, delegert ved en rekke kongresser. K. var banebryteren for den offentlige statistikk i Norge, deltok 1885 i grunnleggelsen av det internasjonale statistikkinstitutt og tok i 1889 initiativet til nordisk statistikksamarbeide. I sine første år i byrået la han hovedvekten på utbyggingen av den norske befolkningsstatistikk og oversikten over folkemengdens bevegelser for tidsrummet 1866-85 er på en rekke områder uovertruffen alle senere statistikker. Samtidig var han en foregangsmann i internasjonal målestokk ved undersøkelser om den ekteskapelige fruktbarhet, fremla sine resultater i «Statistische Beiträge zur Beleuchtung der ehelichen Fruchtbarheit» (1903-05). Foretok senere inngående undersøkelser over inntektsforholdene i Norge, og la også grunnlaget for den norske skipsfartstatistikk. Utga en rekke statistiske avhandlinger og forskjellige statsøkonomiske verker, herunder «Norges Land og Folk», bd. 1 (1885). Kommandør av St. Olavs Orden 1892, kommandør av Dannebrogsordenen, ridder av en rekke utenlandske ordener. Sønnen Anders Theodor K. (1866-1941) var likeledes en kjent statistiker.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet