Landfald

Stor gård som bl.a. omfattet Landfalløya. Trolig ryddet i vikingetiden, ble alt i gammelnorsk tid delt i to gårder: Østre og Vestre, senere Store og Lille Landfald. Eieren av Vestre L. og hans fire sønner omkom antagelig under Svartedauen, og det oppsto strid om eiendomsretten. Begge gårder ble innlemmet i Nesøgodset, var i Hannibal Sehesteds eie fra 1648, lagt under Kronen 1651 og pantsatt til handelshuset Marselis 1658. Navnet betyr «stedet hvor landet senker seg», muligens har det her skjedd en utglidning. Store L. ble i 1934 overtatt av Arthur Mørk som utparsellerte de resterende 120 mål innmark til boligtomter. Lille L. ble på 1650-tallet delt i to bruk. Bruk I ble på 1920-tallet overtatt av Karl P. Thorrud, som utparsellerte resterende innmark til boligtomter, hovedbygningen ble på 1950-tallet omgjort til fargehandel (Colibri). Bruk II ble i 1843 overtatt av Hans L. Schmidt fra Slesvig som i annen halvdel av 1800-tallet utparsellerte gården fullstendig slik at den ble helt oppløst.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet