Lindum (gnr. 38)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Lindumveien 48). Navnet kommer av Lindheim, dvs. gården som ligger på en lindebevokst strekning. Eldre skrivemåter: Lindheimr (gmn.), I Lindeimi (1398), Lindheim (1458), Lindum (1572), Lindom (1593), Lindem, Lindomb (1604), Lindom (1668). Oppr. lå begge de store Lindumgårdene oppe på bakkekammen i flukt med de to øverste Bakkegårdene, jordene strakte seg til vestsiden av den senere Holmestrandsveien og gården hadde havnegang og sommerfjøs der gården Fjøset senere ble ryddet. Av Lindum er Lerpe utskilt. I 1398 eide prosten i Sandeherred part i gården. I første halvdel av 1600-tallet var hovedeierne Jon Lærum i Sande og Nils Rognstad på Toten. Rundt 1650 eides størstedelen av gården av Øiver Borge og brukeren Anders Andersson. Gert Bentson Winge kjøpte rundt 1700 flere parter i gården og ble til sist eier av størstedelen. I 1708 ble gården delt i bnr. 1 og bnr. 15. Bnr. 1 ble overtatt av John Larsson. Kronens part i gården ble i 1738 solgt til brukerne. Fra 1800 skiftet gården eier en rekke ganger til den i 1813 ble solgt til Christoffer Hansen Juel (1776-1859) for 18.000 riksdaler. Gården har senere vært i familiens eie. Anders Chr. Juel (1821-1899) flyttet i 1862 hovedbygningen og den øvrige bebyggelsen på gården ned fra bakketoppen til en liten bergavsats rett ovenfor den sørlandske hovedvei. Da sønnesønnen Anders Juel overtok gården i 1918 hadde den 248 dekar innmark og 50 dekar havnegang. Hovedbygningen på bnr. 1 brant ned i 1984. Bnr. 15 ble ved delingen i 1708 overtatt av Per Petersson. Fra bnr. 1 ble det utskilt et mindre bruk (bnr. 9) som ca. 1870 ble solgt til snekkermester Even Stensrud, som drev snekkerverksted i større stil og utdannet senere kjente snekkermestre som M. Kragemo og Sigv. Dillerud. Det er 44 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet