Selmer, Christian August (1816 – 1889)

Jurist og statsminister, f. i Fredrikshald, kom i 1848 til Drammen som prokurator fullmektig hos P. A. Midelfart og overtok i 1850 dennes sakførerpraksis. Byfoged og magistrat i Drammen 1862-74, valgtes i 1871 til stortingsrepresentant for Drammen og var fra 1874 statsråd i Frederik Stangs regjering, først i Justisdepartementet, senere i Indre- og Armédepartementet. Etterfulgte Stang som statsminister 1880. S., som var en svært dyktig og lojal embetsmann, motsatte seg bestemt alle forslag fra Venstre om kompromissløsninger under den hårde politiske strid om statsråders adgang til Stortinget, og forsvarte konstitusjonen og Kongens absolutte veto i statsrådssaker. Det ble reist riksrettssak mot ham og hans ministre, og ved dom av 27.2.1884 ble han fradømt sitt embede som statsminister og deretter utnevnt til generalauditør for Hæren og Marinen. Storkors av St. Olavs Orden 1882.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet