Skoger Bondelag

Skouger Landboforening ble stiftet på Fagerheim gård den 26.8.1885 av 28 bønder. Formålet var å arbeide for landbrukets og bondens beste ved å virke for landbruket og naturlige binæringer, samt hagevesen og husflid. Navnet ble i 1919 forandret til Skoger Landbrukslag, senere Skoger Bondelag. Fra 1928 ble også kvinner opptatt som aktive medlemmer. Laget satset spesielt på å utvikle landbruket og å styrke bondens økonomiske kår, i dag er den sentrale oppgave å hindre at Drammen ekspanderer på jordbruksjord. Noe av det første foreningen iverksatte, var foredrag om landbruksforhold. Tidlig begynte laget å interessere seg for bruk av kunstgjødsel, og et omfattende arbeide for forbedring av husdyrbruket ble iverksatt, i 1892 ble to avlsokser innkjøpt. Arbeidet for kvegavlen ble organisert i fire kretser og man samlet seg etterhvert om telemarkskveget, inntil kollet østlandsfe rykket frem og opptok en stor del av interessen. Det ble arrangert fjøsbefaringer, premieutdeling til bygdas flinkeste budeier samt arrangert fester for disse. Det ble holdt kåringsskuer og husdyrutstillinger samt enkelte store hagebruksutstillinger. Tidlig begynte laget å anskaffe særskilte hjelpemidler til bruk for medlemmene og andre, bl.a. triør til rensning av engfrø, hamseknusemaskin, sprøyte til insektdrepende stoff på frukttrær m.m. Laget arrangerte kvegrøkterkurs og høynet husdyrkvaliteten, ansatte herredsgartner og avholdt grønnsakkurs og bokholderikurs. I jubileumsåret 1985 var medlemstallet øket til 130, av disse var 35 gårdbrukere registrert ved Landbrukskontoret, hvorav 15 melkeprodusenter.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet