Capjon, Søren (1797 – 1861)

Trelasthandler og skipsreder, f. i Drammen hvor han var overformynder 1832-35. Ved dyktighet og foretagsomhet arbeidet han seg opp til en av Drammens rikeste og mest ansette menn. Gift med Niels Omsteds datter Petronelle. Eide i 1855 åtte skip. Medlem av Trelasthandlerdireksjonen og Børskomitéen, medstifter av Forsikringsselskapet Norge og Drammens gjensidige Skibsassuranceforening. Capjon var en av garantistene bak den sum som ble skaffet til veie for å bøte på følgene av «Hamburgerkrisen» som i slutten av 1850-årene truet store deler av næringslivet i Drammen. Hans forretning lå ved Thornegangen på Øvre Bragernes, mens hans store leiegård lå på Bragernes Torv, der Sparebanken Øst i dag holder til. Her hadde Telegrafen sine kontorer 1856-66 etter at man p.g.a. plassmangel måtte flytte fra Børsbygningen. Capjon etterlot seg en betydelig formue, angivelig hele 750.000 spd. «Den Afdødes bramfrie Liv vil vistnok blive anerkendt og hans Optræden dybt savnet i en videre Kreds blandt denne Byes Trængende, til hvem han i Stilhed ydet mangen Haandsrækning.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet