Fjellheim skole

En gutteklasse ved Fjellheim skole på 1920-tallet. Overlærer Sigurd Bryhn øverst til venstre.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Folkeskole ved Brakerøya, åpnet 18. mai 1914 med 29 klasserom, flere spesialrom, adskilte lærer- og lærerinnerom samt kontor, frokostsal og dusjbad for elevene. I 1954/56 ble skolegården betydelig utvidet mot Ilebergveien. I forbindelse med overgangen til ungdomsskole ble det i 1964 bygget til en klasseromsfløy med fire nye klasserom samt formingsavdeling, og en ny gymnastikkbygning i 1966. Ved starten hadde skolen 1.013 elever fra 1. til 7. klasse, et tall som holdt seg i mange år, men med en svakt synkende tendens: 786 i 1928, 592 i 1939 og ca. 700 i tiden etter 1945. Skolens mest markante overlærer i etterkrigstiden var Harald Tonning. Skolen gikk senere over til en kombinert barne- og ungdomsskole med elever fra 5. til 10. klassetrinn, mens 1. til 4. klasse ble ivaretatt av Bragernes skole. I 1986 var elevtallet nede i 273, et tall som på ingen måte kunne fylle skolens romkapasitet. Skolen ble etter hvert ansett uhensiktsmessig og ble nedlagt i 1990. Etter at kommunen forgjeves hadde forsøkt å selge bygningene ble skolen dels tatt i bruk av kommunens undervisningssektor, dels leid ut til privatskole (Steinerskolen) som forsvant etter få år. I dag benyttes lokalene bl.a. av det kommunale eiendomsselskap Drammen Eiendom, De Norske Skolehistoriske Samlinger, kommunens utlendingeseksjon, introduksjonssenteret for utlendinger, tolketjenesten, barnehagen for fremmedsproglige og ressurssenteret med PPT.

Cookies | Personvern

bn