Fjellheim skole

Drammen kommune vedtok i 1910 å anlegge to nye skoler. Etter en arkitektkonkurranse ble prosjekteringsoppdraget i mars 1911 gitt til arkitektene Andreas Bjercke og Arnstein Arneberg. Etter hvert delte de to arbeidet mellom seg slik at Bjercke ble ansvarlig for Fjellheim skole og Arneberg for Brandengen. Fjellheim skole åpnet 18. mai 1914 med 29 klasserom, flere spesialrom, adskilte lærer- og lærerinnerom samt kontor, frokostsal og dusjbad for elevene. I 1954/56 ble skolegården betydelig utvidet mot Ilebergveien. I forbindelse med overgangen til ungdomsskole ble det i 1964 bygget til en klasseromsfløy med fire nye klasserom samt formingsavdeling, og en ny gymnastikkbygning i 1966. Ved starten hadde skolen 1.013 elever fra 1. til 7. klasse, et tall som holdt seg i mange år, men med en svakt synkende tendens: 786 i 1928, 592 i 1939 og ca. 700 i tiden etter 1945. Skolens mest markante overlærer i etterkrigstiden var Harald Tonning. Skolen gikk senere over til en kombinert barne- og ungdomsskole med elever fra 5. til 10. klassetrinn, mens 1. til 4. klasse ble ivaretatt av Bragernes skole. I 1986 var elevtallet nede i 273, et tall som på ingen måte kunne fylle skolens romkapasitet. Skolen ble etter hvert ansett uhensiktsmessig og ble nedlagt i 1990. Etter at kommunen forgjeves hadde forsøkt å selge bygningene ble skolen dels tatt i bruk av kommunens undervisningssektor, dels leid ut til privatskole (Steinerskolen) som forsvant etter få år. I dag benyttes lokalene bl.a. av det kommunale eiendomsselskap Drammen Eiendom, De Norske Skolehistoriske Samlinger, kommunens utlendingsseksjon, introduksjonssenteret for utlendinger, tolketjenesten, barnehagen for fremmedspråklige og ressurssenteret med PPT.

Arkitektene Arneberg og Bjerckes utkast til ny skole. Foto: scannet dokument/byarkivet

 

 

En gutteklasse ved Fjellheim skole på 1920-tallet. Overlærer Sigurd Bryhn øverst til venstre. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet