Hotvedt Dampsag

Trelastfirma, grunnlagt 1874 på tomten etter et bjelkehuggeri i Øvre Storgate 103, da eieren av Hotvedt, J. H. Bruun, sammen med Jens Bruun, Knut Sønsteby og H. Olsen anla et sagbruk på eiendommen med 4 rammer, kante-, kapp- og stavskjærer i, «Bruunesagen». I 1878 ble sagen solgt til Svend Haug, Olaf G. Rømcke og et par andre som drev det til 1886 da Emil Tandberg (som senere også kjøpte Oplandsbruket) overtok. Tandberg drev en betydelig trelastforretning og eide trelasttomtene oppover hele Grønland. I 1908 ble sagen solgt til et interessentskap bestående av Johan Bjerknes, Ole Krekling og Johan Hobbelstad. Bedriften kjøpte årlig 7000-8000 tylfter tømmer for videreforedling til planker, bord og sementstav.

I 1921 ble det anlagt høvleri. Den årlige produksjonen var på slutten av 1930-årene ca. 1500 standard trelast, hvorav ca. 1000 stdr. ble foredlet til høvellast, og bedriften hadde ca. 40 ansatte. Hotvedt Dampsags Bygningsartikkelforretning, etablert 1942, var bl.a. grossist i trefiberplater. I 1950 ble sag- og høvleribygningen utvidet. Sagbruket ble nedlagt i 1965, høvleriet i 1976, og bedriften gikk over til rent salg av trelast- og bygningsartikler som et byggevarehus. Dette ble nedlagt i 1985. Det ca. 12 mål store området ble på 1990-tallet bebygd med boligblokker.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet