Konnerud kirke (1858)

Konnerud kirke fra 1858 fikk avløsning i 1996.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Palmesøndag 1858 ble Konnerud nye kirke innviet av prost Voss. «Præsterne, Bygnings-Kommissionen og et talrigt Følge af Gaardbrugere gik i Procession til og fra Kirken, hvor en Afdeling Artilleri paraderede», skrev Drammens Tidende: «Sangen udførtes meget smukt af Bygdens og Nabosognets Almueskolelærere. – Den venlig, lyse og smukke Kirke med Taarn og Spir geraader Bygmesteren, Hr. Arkitekt Hanstein, til al Ære, og burde være et Mønster for andre Kirkebygninger af Træ i denne Størrelse. Hvad der støder Øiet, er det mindre tækkelige Alterbillede, forestillende Nadverden, formentlig fra den gamle Kirke. Man tør haabe, at noget bedre snart kommer istedet». Den nye kirke ble anlagt ca. 300 meter nord for elven hvor verkets bygninger var anlagt. Kirken er en rektangulær langkirke av tre med skip og kor i ett rom under ett stort sadeltak. Foran gavlen står et tårn med hovedinngang i nord. I kirkerommets nordre del er innredet kor som har dør til sakristi, muligens bygget noe senere. Kirken er oppført av tømmer og pusset grunnmur av natursten. Til 100-års jubileet i 1958 ble den reparert og noe forandret. Altertavlen som viser nadverden er fortsatt fra den gamle kirke, trolig malt i 1777. Maleriet ble satt inn i den nye altertavlen i 1858, men ble skiftet ut i 1915 og hensatt i gravkapellet. I 1983 ble maleriet igjen tatt inn i kirken. Det går for å være malt av bondemaleren Markus Bjørge. Altertavlen fra 1915, som forestiller Jesus og Nikodemus, er et oljemaleri av Niels Dahl. Prekestolen er muligens fra 1760. Et orgel med 4 stemmer ble bygget av Aug. Nilsens Eftf., Olsen & Jørgensen, i 1892. Dette ble senere overlatt til en menighet på Vestlandet. Nytt orgel ble bygget i 1958 av J. H. Jørgensen, et elektropneumatisk orgel med 10 stemmer og to manualer. En sølvkalk ble bekostet av Konneruds innbyggere i 1778. Dåpsfatet i tinn er fra 1689. To klokker ble støpt av klokkebygger O. Olsen Nauen i 1858. Kirkegården ble utvidet i 1925 og 1973. Et gravkapell ble oppført i 1924.

Konnerud kirke           Foto: Torill Juel, 2018
Altertavlen i Konnerud gamle kirke                                                           Foto: Skoger og Konnerud Historielag
Konnerud kapell                                              Foto: Torill Juel, 2020
Foto:  Drammen kommune  1963
Konnerud.
Konnerud gamle kirke, Stubberudveien 14 – 16.
Poppegården til høyre for kirken.
Det store huset midt i bildet er Stubberudveien 3, gr.br 80/131.
Gåserud, Garmsborgveien.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet