Lindum avfallsdeponi

ble etablert straks etter sammenslåingen av Skoger og Drammen i 1964 i en dal inn mot Vardåsen på eiendommen Øvre Lindum (Østenga),  gnr. 38/ 8. Det ble snart behov for mer deponivolum og avtaler om oppfylling av dalsøkket i nord på de to Øvre Knive-gårdene ble inngått. Etter oppfylling ble dette arealet  tilbakeført til gårdene som jordbruksland på 1980-tallet.

Drammen kommune kjøpte etter hvert hele eiendommen Øvre Lindum til bruk som avfallsanlegg.  Gårdsanlegget ble revet og låvebygningen brent ned.  Behovet for deponivolum økte imidlertid raskt og avtale om deponering og tilbakeføring som jordbruksareal ble gjort med Olaf Dyrdal på eiendommen Bakke, gnr. 42/8 i sør. I stedet for tilbakeføring til jordbruksland kjøpte Drammen kommune hele eiendommen til permanent avfallsanlegg. Et lite jordstykke helt i sør er fortsatt jordbruksland og leies bort.

På slutten av 1990-tallet dannet Drammen kommune et eget driftsselskap for avfallsvirksomheten, Lindum Ressurs og Gjenvinning AS , heleid av Drammen kommune. Virksomheten var ikke lenger bare søppeldeponi, men omfattet kompostering av avløpsslam samt hage-  og matavfall,  pluss mottak, behandling og deponering av masser med forskjellig grad av forurensning.  Videre ble det bygget et moderne gjenvinningsanlegg hvor privatkunder kan levere sortert avfall i nedsenkede containere, noe som nok har vært til stor nytte for innbyggerne i både Drammen og områdene omkring.

Økt virksomhet og en stadig økende arbeidsstokk ga behov for større velferdslokaler og mer kontorplass.  Grindevillaen og flere tomter på haugen sør for gjenvinningsstasjonen ble kjøpt og et moderne administrasjonsbygg ble reist, vesentlig ved bruk av byggevarer produsert av resirkulert materiale .

Store gass- og luktutslipp fra gammelt deponi førte til etablering av sugegrøfter og oppsamling av metangass. Denne ble først brent av, men seinere benyttet til drift av generatorer som produserer strøm. Dette er utviklet videre og store mengder gass føres nå i rør til en varmesentral i Kniveveien. Denne forsyner Kniveasen boligfelt med strøm og varmtvann til oppvarming. Et stort, lukket komposteringsanlegg for avløpsslam er bygget. Dette gir bedre kontroll med luktutslipp og en sikker leveranse av gass både til varmesentralen og drift av kjøretøy.

Etter tiår med stadig økende aktivitet og eksperimentell behandling av forskjellige avfallsfraksjoner som til dels har gitt store utfordringer,  særlig med hensyn til lukt som til tider kunne forpeste hele nabolaget, har selskapet fått bedre kontroll med prosessene. Man har lært av feilgrep og selskapet har utviklet prosesser og virksomhet som skåner nabolaget langt bedre enn før. Avfallsanlegget er blitt til en miljøbedrift. Det er likevel en hake ved et slikt anlegg. Avfallsmengdene i samfunnet øker stadig, noe som igjen gir en voldsom trafikkbelastning på lokalveiene som fører til anlegget.

Lindum fyllplass                                         Foto:  Torill Juel,  2015
Lindum (Grindegården) før det ble avfallsanlegg. Dagens gjenvinningsstasjon ligger der jordet i forgrunnen ses. Avfallsdeponeringen startet inn mot skogen oppe til høyre i bildet.   Foto: Widerøe 1962/Skoger og Konnerud Historielag.
Administrasjonsbygget til Lindum Resurs og Gjenvinning AS
Administrasjonsbygget til Lindum Resurs og Gjenvinning AS                  Foto: Torill Juel,  2015

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet