Norwegian Paper Mill A/S

Papirfabrikk på Grønland 34, grunnlagt våren 1908 under navnet Norwegian Paper Co. A/S av direktørene Adolf Nelson og M. Feddersen samt ing. Gotfred Thorkildsen. Nelson hadde bakgrunn som kontorsjef ved Randsfjord Tresliperi- og Papirfabrikk. Bedriften installerte en papirmaskin med 120” bredde, fornyet i 1912 for produksjon av et stort spekter emballasjekvaliteter i substansområdet 35-250 gr/m2. Det kombinerte tørkepartiet i papirmaskinen muliggjorde produksjon av både ensidig glatte kvaliteter (MG) og kvaliteter med usatinert og satinert overflate. Her kan nevnes diverse omslagspapir/pakkpapir, posepapir, konvoluttpapir og imitert greaseproof. I den første tiden lå produksjonen på ca. 3.600 tonn årlig. Bedriften slet tungt. I 1911 ble fabrikken solgt til A/S Tønsberg Papirindustri, anført av direktør Henrik J. Ørsted Falck, som tok ledelsen. Bedriften fikk navnet Norwegian Paper Mill, organisert  som et personlig eid foretak. Nelson trakk seg ut og deltok deretter i opprettelsen av Svelvik Papirfabrikk, der han senere ble disponent og eier.

På grunn av en svært vanskelig ordresituasjon ble fabrikken stanset sommeren 1926. Den kom tilbake i drift i januar 1929, etter opprettelsen av et aksjeselskap med norsk-svensk kapital, Norwegian Paper Mill A/S. Initiativtaker var Sverre Nedberg i Drammen (Star Paper Mill) og første styreformann var aksjonæren Erling Øverland. Spesialitetetene var diverse emballasjepapir og grovere pappkvaliteter i substansområdet 60-300 gr/m2. I 1938 ble selskapet overtatt av av en sammenslutning bestående av Christiania Portland Cementfabrik, Dalen Portland Cementfabrik, Norsk Kraftpapp- og Emballagefabrikk og familien Øverland. (Erling Øverland var adm. direktør ved Christiania Portland Cementfabrik i perioden 1939-1945). Etter denne overtakelsen begynte bedriften å produsere sekkepapir, som ble en viktig kvalitet. Omtrent 70 prosent av produksjonen gikk til norske kunder.

Mot slutten av 1930-årene hadde bedriften en årsproduksjon på ca. 5.500 tonn og 81 ansatte. Etter 2. verdenskrig ble det etablert egen avdeling for videreforedling. To sekkemaskiner og en takpappmaskin sørget for at deler av produksjonen forlot bedriften som ferdigvarer. Papirsekkene og bygningspappen ble omsatt innenlands. Bedriften tok også i bruk returpapir, i første omgang omtrent 1000 tonn pr. år. I perioden 1952-1972 drev selskapet Gullaug Takpappfabrikk i Lier, som fikk sitt råstoff levert fra Norwegian Paper Mill. Rundt 1950 lå produksjonen på ca. 7.000 tonn årlig med 110 ansatte. Bedriften hadde et areal på ca. 6.000 kvm, hvorav 4.500 kvm var bebygget. I 1962 overtok selskapet naboeiendommen etter trelastbedriften Jonn Nilsen, som stanset sin produksjon av skurlast og høvellast.

Større ombygginger ble foretatt i 1961 og 1974 (oppførte nytt fyrhus tegnet av sivilarkitekt Robert Bjørka), i 1975 ble det investert 1 mill.kr i et anlegg for fibergjenvinning, som førte til at utslippet av fiber til Drammenselven gikk ned fra omtrent 6 % andel av fiberforbruket til 1-1,5 %. Hovedproduksjonen gjennom 1970-årene var returfiberbasert dekkpapir for bølgepappindustrien, sekkepapir, hylsepapir, omslagspapir for papirindustrien (primært for rullemballering av avis- og magasinpapir) og bygningspapp. For eksport ble det produsert farget emballasjepapir til Midt-Østen og Afrika. Etter moderniseringer økte årsproduksjonen fra 13 000 tonn i 1967 til omlag 17 000 tonn i 1970-årene. Fabrikken ble fra 1968 tilknyttet konsernet Norcem A/S (som i 1987 fusjonerte med Aker til Aker A/S) og endret fra 1. januar 1971 navn til Norcem Paper Mill A/S.

Forbruket av avfallspapir nådde gradvis 98 prosent av det totale fiberbehovet. Bedriften måtte importere en stor del av dette fra Sverige. Bedriften var medaksjonær i A/S Industrifiber i Oslo, som i 1974 etablerte Nedre Buskerud Returpapirsentral på Brakerøya, for innsamling av avfallspapir. I 1978 etablerte Birger Hamre en liknende virksomhet på Gulskogen under navnet Nedre Buskerud Returpapir, som samarbeidet med Norcem Paper Mill. Innlevert avfallspapir ble betalt med 6 øre pr. kilo, noe som viste seg ikke å være særlig stimulerende for verken det lokale næringslivet eller folk flest. Hamres virksomhet ble i 1979 overtatt av A/S Industrifiber. Innsamlingsvolumet var realtivt lite, sammenliknet med det volumet av papir og papp som ble kastet og brent. Enkelte skolekorps, idrettsforeninger og andre frivillige organisasjoner organsierte innsamlinger, som var kjærkommen inntekt.

Norcem Paper Mill ble i henhold til styrevedtak nedlagt 5. juli 1986 med 64 ansatte, etter vedvarende underskudd siden 1981. Forsøk på å finne nye eiere mislyktes. Bygningsmassen ble revet vinteren 1997/98 for å gi plass til det nye Politihuset i Drammen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet