Ottesen, Ole Jacob (*5.12.1933)

Jordbrukssjef, småbrukskandidat og politiker, født på gården Haldorhamn i Nes på Fosen i Sør-Trøndelag, bosatt i Drammen.

Vokste opp på Haldorhamn med en mor som i voksen alder lot seg døpe som baptist, og oppofrende kokte fiskesuppe, som hun bar til fattige fiskere, mens faren, i tillegg til gårdsdrift, handlet med fiskerne på havna. Der lærte han tidlig arbeid og nøysomhet. Etter endt skolegang på Val folkeskole ble det arbeid hjemme på gården med steinbryting og rydding av jord. Faren Petter oppfordret til å ta utdannelse. Som 18-åring (1951) var han ferdig utdannet agronom ved Skjetlein jordbruksskole. Derfra gikk han direkte inn i jobb som kontrollassistent ved Hellem meieri i Nes, en jobb han hadde frem til militærtjeneste i 1956-57, og fortsatte en stund til etter endt tjeneste.

I 1956 forlovet Ole Jacob seg med Kari Lien fra Bjugn. Da hun fikk jobb som kokk på Lier sykehus, flyttet også Ole Jacob til Østlandet. Der startet han som murerlærling hos entreprenøren Ole K. Karlsen. Faren mente imidlertid at om han ønsket det, burde han satse på mer utdanning innen landbruk. Det ble dermed spesialkurs ved Steinkjær offentlige Landsgymnas og artium med studiekompetanse gjennomgått på et år. Det bar så videre til Statens Småbrukslærerskole på Sem i Asker. I 1961 var Ole Jacob ferdig utdannet landbruksakademiker og ble direkte «headhuntet» til stillingen som fylkessekretær i Nordland bondelag, en stilling han hadde frem til 1969.

Som familiemann, gift med Kari i 1962, og 3 barn, ønsket Ole Jacob etter hvert mindre reising og færre reisdøgn i året. Dessuten savnet han den direkte kontakten med den utøvende bonden. Han søkte derfor stilling som herredsagronom og ble ansatt i Drammen i 1969.

Familien flyttet midlertidig inn hos Wammen på Tuft og bodde der inntil hus ble kjøpt på Konnerud. Det var egentlig ei hytte etter malermester Raaen. Ole Jacob ønsket imidlertid mer plass omkring seg og da gården Fredheim i Østre Skoger kom på salg i 1973, kjøpte han den i det frie markedet selv om mange nok mente prisen var høy. Han ble dermed bonde ved siden av jobben som herredsagronom. Først i Drammen og Nedre Eiker, seinere i Drammen, så jordbrukssjef i Drammen og Lier og avsluttet karrieren med 10 år som jorbrukssjef i Lier frem til pensjonsalder i 1999. Gjennom 30 år som herredsagronom og jordbrukssjef har dermed Ole Jacob hatt stor innflytelse på utviklingen i landbruket og arealforvaltningen i hele Drammensregionen.

I 2000 ble Ole Jacob tildelt Kommunenes Sentralforbunds «Hederstegn med kors» for langvarig og fortjenstfull kommunal virksomhet i Drammen kommune.

Som herredsagronom var forbedring av jordbruksarealene  ved grøfting, planering og nydyrking det han så på som de viktigste oppgavene.  Dette ved siden av å passe på at jordbruksarealer ikke skulle gå ut av produksjon ved omregulering. Mange utbyggingsforslag ble endret eller stoppet ved at herredsagronomen/jordbrukssjefen via fylkesmannen kom med innsigelser.

En stor oppgave som ble pålagt herredsagronomen var å gjennomføre verditakster for Landbruksbanken. Særlig krevende var dette i forbindelse med at Noregs Småbruk- og Bustadbank ble innlemmet i Statens Landbruksbank,  og at det ble krevd verditakst av utallige boligeiendommer, særlig på Åssiden.

Fra første dag i Skoger engasjerte han seg i Senterpartiet hvor han nærmest sammenhengende har vært  med i styret som styremedlem, sekretær eller formann. Da han nærmet seg 90 år var han fortsatt aktiv som rådgiver og «vaktbikkje». Han opplevde medgang og motgang i politikken. Etter manges syn var det hans fortjeneste at Drammen fortsatt har et aktivt Senterparti. 3-4 perioder i bystyret har det blitt, for det meste som eneste representant for sitt parti. Han har vært formann for Drammen Elverk den gang de var sterkt engasjert i utbyggingen av blant annet Kløftefoss og arbeidet for billigst mulig strøm til Drammens befolkning. Av saker han kjempet gjennom i bystyret nevner han spesielt kampen han kjempet for å få etablert tilrettelagte boliger i Skoger. Dette resulterte i et prosjekt hvor Willa Viig bygde 10 tilrettelagte boliger på Stillerud reservert for pensjonister, uføre eller sterkt pleietrengende. Som pensjonister, flyttet Kari og Ole Jacob inn i en av disse boligene straks de stod klare i 1999. På mange måter kan man si at Ole Jacob var far til dette boligprosjektet og at han ved å flytte inn der videre har engasjert seg i utformingen av området med plener, bed og beplantning, samtidig som han er drivende kraft i det lokale boligsameiet.

I Senterpartiet har han opp gjennom årene engasjert seg i mange saker og spesielt i saker som har med landbruk, arealer og jordvern. Engasjementet har blitt lagt merke til. I 1999 ble han tildelt «Senterpartiets Hedersmerke for langvarig og særlig fortjenestfull  innsats».  I 2011 ble han tildelt æresmedlemskap i Buskerud Senterparti.

Ole Jacob har vært aktivt rotarymedlem siden 1974 og kan kalle seg en ekte «Paul Harris Fellow» etter å ha fått Rotarys høyeste utmerkelse.

Videre er han tildelt «Gulldråpen» etter å ha gitt blod hele 280 ganger siden 1964. Dette viser Ole Jakobs samfunnsansvar og omtanke for andre mennesker.

Som ung var Ole Jacob aktiv idrettsmann. Han ble kretsmester to år på rad og løp 1500 meter på 4. 20,3 i turnsko på Skoglund travebane. Noe fotball ble det også før jobb, familie, politikk og gård tok all tid.

 

Ole Jacob Ottesen. Foto: Drammen Senterparti

 

Ole Jacob Ottesen tildelt æresmedlemskap i Buskerud Senterparti Foto: Drammen Senterparti

 

Ole Jacob er tildelt Kommunenes Sentralforbundes Hederstegn med kors.

 

Ole Jacob, en ekte «Paul Harris Fellow».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet