Rønnehoved (Store Rønnehue) (gnr. 70)

Oppr. matrikkelgård i Skoger hovedsogn, tidl. skrevet Runahofud, Rønehuggudh (1544), Rønehoffde (1558). Navnet er utlagt enten som «galtehode» eller fjellknatt bevokst med busker. Gården, som er et stort skogareal, eides i 1544 av Truls Perssøn, lagrettemann i Sandsvær, senere lå eiendommen som krongods til Sem. Deler av eiendommen ble i 1737 solgt til Jarlsbergverket og videresolgt på auksjonen i 1777. Store Rønnehoved skog ble solgt til Ola Fredrikssøn Holt i Hof for 1.000 riksdaler, og i 1803 til Peder von Cappelen for 3.280 riksdaler. Etter hvert ble eiendommen delt i 8 matrikkelnumre. Hovedbruket kom i byfoged Ottesens eie og solgtes i 1865 til Det Norske Trækuljernkompagni. I 1873 gikk eiendommen over til et konsortium, men etter en tid var Johan Jørgen Schwartz eneeier. Etter Schwartz’ og Eidsfos Værks konkurs i 1885 ble eiendommen solgt til Gerh. Bergh, H. J. Holter og Christen Olsen, sistnevnte utløste i 1905 Berghs del. I 1930 var Selvik Bruk A/S blitt eier av det alt vesentligste av skogen, i alt 6.705 mål. Bygningene på eiendommen lå på Rønnehuevollen, en gresskledd voll i lia ca. 500 meter sydøst for Skulkerud. På eiendommen, som i dag er udelt, lå en rekke bebodde plasser (se: Skulkerud, Stallane, Plassane, Torgersvollen).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet