Selvik Bruk, A/S

I annen halvdel av 1800-årene kjøpte brukseier Evjen i Drammen skogparter i Andorsrud-skogene, som gikk inn i Evjen & Co. I 1880-årene overtok Fredrik A. Kierulf skogene sammen med sin dattersønn W. Stibolt, som i 1885 overtok det hele som arv. Stibolt eide gården Selvig i Sande og hadde store skogstrekninger også i Finnemarka, i Sande og i Russland. I 1901 dannet han aksjeselskapet Selvig Brug, som omfattet skogene på Østskogen, gården Selvig i Sande og skogene på Vestskogen. I 1910 startet Stibolt Sande Tresliperi som gikk inn i bruket. I 1912 ble Sande Tresliperi A/S med Selvig gård og skogene på Østskogen utskilt som eget selskap, mens skogene på Vestskogen beholdt navnet Selvig Brug. Bruket ble pantsatt til Centralbanken, som overtok bruket i 1917 da Stibolt ikke lenger klarte å betjene lånet. Selvig Brug ble deretter drevet av Centralbanken inntil banken måtte avvikle i 1935. I Centralbankens tid ble fløtningsvassdragene Bremsa og Grytelven påkostet store summer, demningene ble delvis forhøyet og satt skikkelig i stand og hvert år ble det fløtet tømmer ut til Sandebukten. En del tømmer ble også tatt opp på brukets eiendom Øra i Sande, hvor det var vedhuggeri og jernbanespor for opplastning av tømmer. I 1936 ble bruket overtatt av Høyres formann, fabrikkeier Johan Henrik Andresen (1888-1953), innehaver av J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik. I 1939 ble den første skogsbilvei bygget med håndredskap, hest og kjerre m.v. fra Andorsrud til Majordammen, senere forlenget til Heia. I 1950 ble det laget en generalplan for det videre veinettet, og skogsbilveiene er stadig utbygget, idag har eiendommen mer enn 50 km skogsbilveier. Fløtningen i Bremsa ble lagt ned i 1939, i Grytelven 1948. Rundt 1950 hadde bruket ca. 50 ansatte. Fra slutten av 1940-årene gjorde mekaniseringen sitt inntog i skogbruket, det ble slutt på barking av tømmer og tømmermåling i skogen ved skogsbilvei. Fremkjøring av tømmer med hest ble fra midten av 1970-årene erstattet av traktorer og spesialmaskiner. De 80 aksjene i A/S Selvik Bruk, som i dag består av 23,5 kvadratkilometer, eies i dag av Andresens tre sønner Johan Henrik, Nicolai og Anton Fredrik og deres familier. Fra 1936 har bruket hatt følgende forstmestere: Torolv Weibye Bjørnsgaard (1936-40, falt i kamp mot tyskerne ved Vinstra), Nils Vøien (1940-49), Halvdan Lid (1950-57), Sverre Skurdal (1957-88) og Erik Juel (1988-2015) og Maria Bostrøm.

Selvik Bruk                                           Foto: Maria Bostrøm,  2020

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet