Skoger bondelag

Skouger Landboforening ble stiftet på Fagerheim gård den 26.8.1885 av 28 bønder. Formålet var å arbeide for landbrukets og bondens beste ved å virke for landbruket og naturlige binæringer, samt hagevesen og husflid. Laget satset spesielt på å utvikle landbruket og å styrke bondens økonomiske kår.

Noe av det første foreningen iverksatte, var foredrag om landbruksforhold. Tidlig begynte laget å interessere seg for bruk av kunstgjødsel, og et omfattende arbeide for forbedring av husdyrbruket ble iverksatt. I 1892 ble to avlsokser innkjøpt. Arbeidet for kvegavlen ble organisert i fire kretser og man samlet seg etter hvert om telemarkskveget, inntil Kollet Østlandsfe rykket frem og opptok en stor del av interessen. Det ble holdt kåringsskuer og husdyrutstillinger samt enkelte store hagebruksutstillinger.

Navnet ble i 1919 forandret til Skoger Landbrukslag, senere Skoger Bondelag. Fra 1928 ble også kvinner opptatt som aktive medlemmer.

Tidlig begynte laget å anskaffe særskilte hjelpemidler til bruk for medlemmene og andre, bl.a. triør til rensning av engfrø, hamseknusemaskin, sprøyte til insektdrepende stoff på frukttrær m.m. Laget arrangerte kvegrøkterkurs og høynet husdyrkvaliteten, ansatte herredsgartner og avholdt grønnsakkurs og bokholderikurs.

I jubileumsåret 1985 var medlemstallet øket til 130, av disse var 35 gårdbrukere registrert ved Landbrukskontoret, hvorav 15 melkeprodusenter.

Gårdsproduktene i Skoger er nå i 2020 : Melkeproduksjon (se Skoger Samdrift), kjøttproduksjon (ammeku), gris, sau, hest, jordbær, frukt og golf.

Skoger Bondelag er også deleier med 50 % i Skogvang fest og forsamlingslokale.

I 2020 hadde laget 136 medlemmer, hvorav 57 er bruksmedlemmer.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet