Sundland (gnr. 15)

Sundland på begynnelsen av 1900-tallet.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Matrikkelgård i Strømsgodset, navnet ble tidl. skrevet Sønneland (1551), Symland (1593), Synneland (1604), Sinnelann (1605), Sundland (1723). Første ledd, sund, betyr en vannstrekning man kan svømme over. Den har i likhet med Sundhaugen sitt navn fra det gamle sundstedet Liersund (Øvre Sund). Gården var oppr. kirkegods og var fra 1551 eid av Oslo Domkirke. Senere ble gården eid av lensherren over Eiker, Hans Lange, som ca. 1650 solgte til Hannibal Sehested og kom i 1682 i selveie da brukeren Ola Bjørnssøn overtok. Den ble ca. 1680 delt i en nordre og en søndre halvdel, og den nordre ble atter delt i to deler. Hans Bang (1748-1815) kjøpte i 1795 den ene nordre halvdel og i 1803 ytterligere en part i gården. Bang, som var født i Randers, innvandret til Drammen hvor han ble den norske familie Bangs stamfar og opparbeidet en stor trelastforretning. Hans sønn var amtmann T. C. Bang. Kaptein Gabriel Smith (s.d.) samlet bruket i 1829 og drev det sammen med Nedre Strøm (Smithestrøm). Hovedbygningen på søndre halvdel ble bygget i midten av 1800-tallet av Gabriel Smith. I 1867 ble gården overtatt av Isak Bjerknes på Stormoen, han overdro den etter noen år til sønnen Thomas Bjerknes (s.d.) som drev gården til 1915. Den ble da solgt til hans tre sønner som et interessentskap under navnet Sundland Gaard. Av Sundlands innmark på ca. 250 dekar ble 80-90 dekar ekspropriert til utvidelse av jernbanens område og anlegg av Jernbaneverkstedet, bygget i 1908-10, som i mellomkrigstiden beskjeftiget 350-400 mann; eiendommen ble dermed skåret i to adskilte deler. Resteiendommen ble i 1921 forpaktet til Sigurd Johansen som drev grønnsakgartneri i stor stil på ca. 150 dekar, i tillegg til agurk- og tomatdyrkning i drivhus. Gartneriet hadde senere flere eiere til det i 1966 ble solgt fra Ivar Hesselberg til grosserer Johan Johanson, i 1972 til Mekka Matsenter A/S og i 1981 til Drammen kommune som ervervet eiendommen «til utbyggingsformål», for bare to år senere å overdra den til Harald Lyche & Co. Det er 293 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet