Sunland Papirfabrikk (Sunland-Eker)

Sommeren 1912 ble Sunland Papirfabrik A/S grunnlagt på et tomteareal mellom Grønvold og elven (Nedre Eikervei 48), ved siden av Gulskogen gård, med de samme hovedaksjonærer og styre som i 1905 hadde grunnlagt Eker Papirfabrik i Mjøndalen, med brukseier Christian Skamarken og Hans Olaf Nilsen som disponenter og ing. Harald Lysaker som fabrikkbestyrer. Fabrikken, som kom i drift året etter, hadde to papirmaskiner – en for silkepapir, vesentlig for eksport til England, og en for tynntrykk, beregnet vesentlig for det oversjøiske marked, spesielt Kina, på hhv. 110 og 90.

Sunland Papirfabrikker fotografert umiddelbart etter åpningen i 1913. Sunland-Eker er i dag Drammens eneste gjenværende papirfabrikk. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent

Fabrikken hadde en gunstig beliggenhet på området til det gamle Grønvold Brug, på en 23 dekar stor tomt med 110 meter strandlinje. Arkitektonisk ble fabrikkbygningen betegnet som en av de vakreste i Norge. Produksjonen ble i det vesentlige eksportert. Anlegget var på ca. 20 mål hvorav 4,5 mål bebygd, og bedriften beskjeftiget i 1914 ca. 65 mann, på slutten av 1930-årene ca. 100 ansatte. Fabrikken produserte på 1930-tallet årlig ca. 5.000 tonn papir, især trefritt trykk- og skrivepapir.
Hovedkvalitetene på den største papirmaskinen (PM 1) var «Sunrise» trefritt trykkpapir, «Sunflower» treholdig trykkpapir og konseptpapir, «Sunbeam» trefritt post- og skrivepapir, «Sunbright» bleket skrivemaskinpapir, «Sunshade» farget tynt kopipapir (manifold) og lavvekt skrivepapir og «S» magasinpapir/avis.

Etter en større brann i 1946 ble bedriften gjenoppbygget, og produserte årlig ca. 5.500 tonn tynntrykk, trefritt trykkpapir, tissue-, manifold-, bank-, magasin- og skrivepapir, rundt 1950 var kapasiteten ca. 6.000 tonn og fabrikken hadde 125 ansatte på 9 mål bebygd flate.

Sunland-Eker papirfabrikk fotografert fra luften av Wiederøes Flyselskap sommeren 1964. Anlegget er pr. 2024 vedtatt nedlagt og skal reives til fordel for eiendomsutvikling.

Elling Skamarken overtok som disponent (og medeier) i 1947, fra 1954 ble salgssjef Arthur Stephan ansatt som meddisponent. I 1954 ble det installert en liten yankeemaskin (PM3 – 80”) for produksjon av tynt kreppet papir, kjøpt brukt fra Granfos Brug. I 1959/60 ble det installert to brukte papirmaskiner, PM4 (90”) for produksjon av MF Tissue (silkepapir) og PM5 (100”) for blomsterpapir o.l. Fra 1965 ble Arthur Stephan adm. direktør for begge fabrikkene. Selskapene Sunland og Eker ble hele tiden drevet som samarbeidende bedrifter, inntil de fra 1.1. 1971 ble fusjonert under navnet A/S Sunland-Eker Papirfabrikker, med samme ledelse som før. Det nye selskapet hadde 250 ansatte. Sunlands PM 2, 3 og 4 ble stanset i hhv. 1974 og 1978. I 1976/77 ble det på Sunland utviklet et finpapir med innhold av 60 prosent returfiber kalt RE60, med salg i markedet fra sommeren 1977. Dette var bedriften alene om blant norske papirprodusenter og trakk til seg en del oppmerksomhet. Adm. direktør Arthur Stephan, med 35 års ansiennitet i bedriften, ble arbeidende styreformann fra sommeren 1980, en stilling han hadde inntil han døde tre år senere.

I en svært vanskelig tid for storparten av norsk papirindustri, nådde Sunland-Eker tilfredsstillende økonomiske resultater i begynnelsen av 1980-årene. Dette ble ofte poengtert i pressen. Sommeren 1983 vedtok styret å investere 60 millioner kroner i helt ny papirmaskin (PM 6) for mykpapir, inkludert en råstofflinje for oppberedning av avfallspapir. PM 6 ble landets raskeste papirmaskin, satt i drift i januar 1985. Papirproduksjonen ved Eker i Mjøndalen ble stanset, men videreforedlingen fortsatte med tilkjørt papir fra Sunland frem til 1989. Store problemer med den nye råstofflinjen førte til at det tok lang tid før PM 6 leverte den tonnasjen som var forutsatt. Inntjeningen sviktet. I 1985 fikk Sunland-Eker en ordre på å levere 120 tonn tynt bibeltrykkpapir til landets nye salmebok, noe som ga mye omtale i riksdekkende presse. Sunland-Eker gikk i forhandlinger med Union om et samarbeid om produksjon av husholdningsprodukter. Ideen var at mykpapiret fra Sunlands nye PM 6 skulle videreforedles på Union Drammens eksisterende produksjonsapparat på Grønland, som innebar at Union Drammens produksjon av råpapir skulle opphøre. Forhandlingene havarerte fordi de ansatte i Union Drammen ikke kunne akseptere de sysselsettingsmessige konsekvensene av at råpapirproduksjonen på Grønland skulle stanses.

I april 1986 valgte familien Skamarken (Elling og hans tre barn) å selge bedriften til det unge investeringsselskapet Andenæs Industrier. PM 1 for produksjon av trykk- skriv- og kopipapir ble stanset mot slutten av året. I 1990 solgte Andenæs bedriften videre til den svenske papirprodusenten Munksjø. Fra våren 2002 ble Munksjø innlemmet i amerikanske Jefferson Smurfit Group og fabrikken ble omdøpt til Smurfit Sunland-Eker AS. Våren 2005 ble fabrikken overtatt av hygienedivisjonen i den svenske SCA-gruppen og fabrikken på Gulskogen skiftet navn til SCA Hygiene Products avd. Drammen. I 2006 ble det bestemt at PM 5, den eldste av de to gjenværende papirmaskinene, skulle stanses til sommerferien. 34 årsverk forsvant. SCA ga Sunland-Eker status som «Nordensenter for tørkerull». Strategien var å selge minst mulig råpapir i det åpne markedet og videreforedle mest mulig selv, noe som i 2006 medførte at driften i foredlingsavdelingen ble lagt om fra tre skift til fem skift. I 2007 ble det videreforedlet omtrent 20 000 tonn hygienepapir, som var ny rekord. I 2012 overtok SCA den europeiske divisjonen av konkurrenten Georgia Pacific. EUs konkurransemyndigheter besluttet at SCA måtte selge deler av sin virksomhet, før overtakelsen ble endelig godkjent. Fabrikken i Drammen ble solgt videre til ungarske Vajda Group.

I mars 2013 ble Vajda-Papir Scandinavia AS etablert for å videreføre Sunland Papirfabrikk. I 2014-2016 ble det investert nær 60 mill.kr i nye produksjonslinjer for husholdningsprodukter. Råstofflinjen for gjenvinning av avfallspapir ble nedlagt og all produksjon av mykpapir på PM 6 ble lagt om til frisk cellulosefiber. 70 prosent av ferdigvarene selges utenfor Norge, det meste leveres med kundenes egne varemerker. Bedriften hadde pr. 2019 135 ansatte med en årsomsetning på 350 mill.kr. Bedriften er landets eneste produsent av tørkeruller/toalettruller.

Pr. 2024 er driften i Drammen vedtatt nedlagt. Ny fabrikk er under oppførelse i Gullspång kommune ved Väneren, i Sverige. Økende strømpriser oppgis som én av grunnene til at Vajda-Papir Scandinavia ønsker å flytte dorull-produksjonen til Sverige. To andre grunner er at råvaren (cellulose) kommer fra Sverige og at nær 80 prosent av det ferdige papiret eksporteres til Sverige. Vestaksen Eiendom A/S overtar eiendommen og skal oppføre rundt 750 boenheter på den omlag 50 mål store tomten.

 

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet