Vannforsyning – Skoger

Etter hvert som tettbebyggelsen og folkemengden vokste, viste de små, private vannverk seg snart utilstrekkelige, og i enkelte strøk av kommunen var det på begynnelsen av 1900-tallet i ferd med å bli vannød. Sognestyret nedsatte i 1914 en komité som skulle komme med forslag til å avhjelpe vannmangelen. Samme år ble det vedtatt å kjøpe Mines de Jarlsbergs pumpeverk på Pukerud for kr 11.000. Hensikten var å pumpe elvevann fra Drammenselven, men da skogerbøringene ikke fant vannet rent nok, ble tanken oppgitt (derimot nød drammenserne elvevannet som drikkevann helt til 1943). I 1915 ble vannrettighetene i Mølledammen og bekken besluttet innkjøpt. I bekken ble det oppsatt en inntaksdam, Mølledammen ble oppdemmet og ledninger lagt gjennom hele Strømsgodset, som dermed fikk både rikelig og godt vann. Vannverket kostet i fullt utbygget stand kr 1.200.000. Vannbassenget i Stormoenbekkens nedslagsfelt rummet 83.000 kbm, nedenfor ble anlagt en reguleringsdam hvorfra hovedrørene utgikk. Sognet ervervet også et lite vannverk som i sin tid var blitt anlagt i Danvikskogen og rummet 1.000 kbm. Skoger hovedsogn kjøpte vann fra Drammen, og påbegynte i 1921 arbeidet med eget vannverk. En vannbeholder på 300 kbm ble anlagt på gården Nordbys grunn, denne fikk vann fra Drammen etter en pris av 20 øre pr. kbm. Fra vannbeholderen førte ledninger til abonnentene. Dette vannverket kom på kr 115.000 og sto ferdig i 1922. Etter den annen verdenskrig førte en økende befolkning til nye behov for vannforsyning og tre alternative prosjekter ble utredet: 1) Bergvannsprosjektet, med vannkilder på Vestskogen, dette ble oppgitt p.g.a. vannkvaliteten, 2) Glitre, som forutsatte samarbeide med Drammen kommune, som på den tid imidlertid fant prosjektet uaktuelt, 3) Røysjø, som ble valgt p.g.a. den gode vannkvaliteten. Utbyggingen av Røysjø vannverk fant sted i årene 1953/57 og kom på ca. kr 10 mill. Konnerud ble ikke dekket ved denne utbyggingen p.g.a. for liten trykkhøyde. Konneruds vannforsyning ble ved en senere utbygging dekket fra Bremsetjern (Bremsa), og i 1965 ble Konnerud vannverk igangsatt (s.d.). Drikkevannkilden Bremsetjern, som ble det senere etablerte Glitrevannverkets ansvar, fikk etter hvert status som en ren reserveklilde. Pr. 2020 frakoples tjernet som drikkevannkilde og tilbakeføres lokalsamfunnet som badevann og ubeskyttet rekreasjonsplass.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet