Veipakke Drammen

Betegnelsen på et nytt, overordnet hovedveinett for bil- og sykkeltrafikk i og rundt Drammen finansiert av staten. Veipakken ble vedtatt i 1991 og bestod av to utbyggingsfaser.

Første fase 1990-1999: Ny E-18 Eik – Vestfold grense, ny E-76 (Rv. 11) fra Bangeløkka til Nedre Eiker bru med Strømsåstunnelen, lukket løsning utenom sentrum på Bragernessiden (fjelltunnel mellom Brakerøya og Øvre Sund), bruforbindelse med kryss og tilkoplinger ved Øvre Sund og utbygging av hovedveinett for sykler med bl.a. to underganger under Rosenkrantzgaten.

Annen fase 2000-2005: Ny Konnerudnedføring, utbygging av E-18 til 4-felts vei mellom Høvik og Frydenhaug med kryss ved Bangeløkka, riksvei 283 Grønland – Øvre Sund (Kreftings gate med undergang under jernbanen), riksvei 319 i ny trasé Tørkop – Solumstrand – Eik, og fullføring av et sammenhengende sykkelveinett. Hensikten med veipakken var å oppnå et bedre bymiljø.

Følgende er fullført pr. 2020: E-18 Eik – Vestfold grense, E-134 Strømsø-Mjøndalen med Strømsåstunnelen (2001), Brakerøya-Øvre Sund – Bragernestunnelen (2002), Byaksen i sentrum (2004), Kreftingsgate med undergang under jernbanen (2006), E-18 Høvik-Frydenhaug med utvidet motorveibru og den nye Kleivenetunnelen for sørgående trafikk på E-18 (2008) og Øvre Sund bru (2011).

To store elementer i Veipakke Drammen, Konnerudnedføringen og Rv 319 Tørkop-Solumstrand-Eik, ble skjøvet ut i tid og er pr. 2020 ikke underlagt noe bestemt tidsskjema.

Se også egne artikler om Drammensbrua, Kleivenetunnelen, Strømsåstunnelen og Bragernestunnelen.

Cookies | Personvern

bn