Glitrevannverket

Interkommunalt en gros vannverk etablert i 1971 av kommunene Drammen, Nedre Eiker, Lier og Røyken. Den Regionale Vannforsyningskomite, nedsatt i 1965, innstilte i 1967 på en utbygging av Glitrevannet som ny hovedvannkilde for Drammensregionen. Glitrevannet i Finnemarka ligger 360 moh, inneholder 112 millioner kbm vann og har et beskyttet og klausulert nedbørsfelt på 45 km2. Eierkommunene valgte å gå inn for et totalt byggeforbud i hele nedbørsfeltet. De respektive kommunestyrene vedtok i 1971 å bygge det nye vannverket. Kommunenes forpliktelser og andeler i selskapet ble fordelt på Drammen (65,28), Nedre Eiker (14,74), Lier (13,65) og Røyken (6,33). Datidens prognoser tilsa et vannbehov i regionen på 40 mill. kbm. i år 2000. Anleggsarbeidet ble satt i gang i mars 1973. Normaldrift med fakturering ble iverksatt 11. november 1978. 1. byggetrinn ble endelig fullført da Holsfjordtunnelen (forpliktelser i forbindelse med Lierelva som fiskeelv og vanningskilde for gårdbrukere) ble åpnet 16. juni 1982. Vannverket kostet totalt 166 millioner kroner, inkludert erstatninger til 300 grunneiere. Hovedkontor i Fagerlia 30 frem til 2015.

Vannet ledes i fjelltunneler fra Glitrevannet til vannbehandlingsanlegg ved hhv. Eggevollen i Lier (gravitasjon til alle deler av kommunen) og ved Landfalltjern i Drammen. Fra vannbehandlingshuset ved Landfalltjern ledes vannet videre til reguleringsbassenger i øst (retning Brakerøya) og vest (retning Åssiden). Glitrevannverket er et gravitasjonsvannverk (trykk fra 180 moh.) som betyr at behovet for pumpehjelp fram til abonnentene er praktisk talt fraværende.

1992: Glitre starter vannforsyning til Frogn kommune i Akershus. 1996: Glitreutbyggingen i Nedre Eiker fullført. 1999: Glitre forsyner Konnerud. 2002: Glitrevannverket organiseres som IKS, interkommunalt selskap. Drammen solgte seg ned til 49 % eierandel. 2003: Selskapet overtok alle eksisterende kommunale drikkevannkilder/reservevannkilder og kommunale hovedvannledninger. 2004: Glitrevannverket innførte UV-behandling, først i Sylling og senere ved alle vannbehandlingsanlegg. 2007: Reservevannforsyning Glitre-Asker (RGA) ferdig utbygd. 2010: Reservevannforsyning Drammen Sør (RDS) ferdigstilt. 2015: Administrasjon og driftsorganisasjon flyttet til nyoppført bygg i Dråpen 20 i Kobbervikdalen. 2016: Nye hovedvannledninger fra Røysjø til Fjell/Åskollen ble lagt. I perioden 2019-2021 anlegges ny reservevannforsyning Åsen-Konnerud (4 km) samt totalfornyelse av Glitrevannverkets hovedledninger Eggevollen-Kleivdammen og strekningen Landfall vannbehandlingsanlegg til Øvre Åssiden høydebasseng.

Det årlige leveringsvolumet i eierkommunene er redusert fra en rekord på ca. 20 mill.kbm i 2010 til ca. 15 mill.kbm i 2019. Hovedårsaken er økt innsats for å stanse lekkasjer i de kommunale ledningsnettene. Glitrevannverket forsyner pr. 2020 130 000 innbyggere med drikkevann.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet