Flytoget

Drammen stasjon ble søndre endestasjon for Flytoget fra 2. september 2009. Flytoget A/S er et statlig eid togselskap som frakter passasjerer i pendelen mellom Drammen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Fra Drammen har togene avgang hvert 20. minutt. Fra 22. august 1999 til 1. september 2009 pendlet Flytoget mellom Asker stasjon og Oslo Lufthavn Gardermoen.

Strømsåstunnelen

er en 3496 meter lang toveiskjørt tunnel på E-134 som forbinder østsiden av Strømsø (Drammen syd) med Mjøndalen (13 kilometer lenger vest). Tunnelens inngang/utløp på Strømsø er plassert i direkte forbindelse med av- og påkjøring til E-18. Hele tunnelen ble drevet ut innenfor gamle Drammen kommunes grenser. Anleggsarbeidet startet våren 1996 og tunnelen og nye […]

Drammen rutebilstasjon

ble offisielt åpnet 2. januar 1969 lokalisert til Jernbanegata 4 på Strømsø. Den ble drevet av busselskapet SH-Busslinjer, fram til et kommunalt selskap overtok i 1978. Rutebilstasjonen inkluderte ruteopplysning, hittegodskontor, kiosk, butikk, parkeringsplasser (blant annet for Skoger Sparebank) og driftssentralen til busselskapet. Da stasjonen ble revet høsten 2001 ble driftssentralen flyttet til bygget ved godsterminalen […]

Drammen busstasjon

i Jernbanegata 10 er hovedbusstasjon for Drammen, åpnet 14. oktober 2004. Stasjonen er knutepunkt for alle by- og lokalruter i byen og omegnen. Den nye stasjonen ble realisert som et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, Drammen kommune og Statens vegvesen. Stasjonen erstattet gamle Drammen rutebilstasjon fra 1969. Stasjonen ble nominert til Statens byggeskikkpris for 2005. Samarbeidspartnerne […]

Drammen stasjon

ble åpnet i oktober 1866 da anlegget av Randsfjordbanen hadde nådd frem til Vikersund stasjon. Banen ble offisielt åpnet 12.10 1868, etter å ha blitt fullført fram til Jevnaker på Hadeland. Sidesporet Hokksund-Kongsberg ble åpnet 10.11.1871. Ved Drammen stasjon møtes Drammensbanen (åpnet 7.10.1872, Oslo-Drammen), Randsfjordbanen (Drammen-Jevnaker), Vestfoldbanen (opprinnelig Jarlsbergbanen, innviet 13.10.1881, Drammen-Skien) og Sørlandsbanen (Randsfjordbanen […]

Kleivenetunnelen

1. Ble bygget som en 550 meter lang tofelts motorveitunnel i forbindelse med byggingen av nye E-18 mellom Frydenhaug og Eik. Veiparsellen ble tatt i bruk for sørgående trafikk i første halvdel av november 1978. Parsellen var 4 kilometer lang og byggetiden var tre år. Den inkluderte en 140 meter lang motorveibru i Kobbervikdalen, to […]

A/S Trikken (Drammens Elektriske Bane)

I 1904 reiste en ung ingeniør, Hans Jensen, forslag om å starte en skinneløs bane (trolleybuss) for personbefordring i Drammen etter mønster av et anlegg i Tyskland som han hadde studert. Forslaget ble realisert i 1909 da Drammens Elektriske Bane A/S ble startet med en aksjekapital på kr. 140.000 og kommunen som medeier. Trikken hadde […]

Landfaldøybrua

Den opprinnelige brua ble tegnet av byens første stadsingeniør, Halvor Heyerdahl og bygget av byggmester Guttormsen i 1867. Til bruanlegget var innsamlet 6.625 speciedaler av private midler, 1.000 speciedaler fra sparebanken og 1.275 speciedaler bevilget av kommunen med det uttrykkelige forbehold at «kommunebestyrelsen har til enhver tid adgang til at fatte beslutning om at brua […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet