Kategorier / C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Capjongården

Stor, tre etasjers forretningsgård på hjørnet av Bragernes torg og Øvre Storgate. Oppført for kjøpmann og skipsreder Antoni Capjon etter bybrannen i 1866-68. Familien Capjon hadde tidligere en stor, to etasjers leiegård på den samme tomten som gikk tapt i bybrannen, hvor blant annet, byens telegrafkontor holdt til. Den nye gården er formodentlig tegnet av […]

Capjons gate

Etter bybrannen i 1866 ble det regulert en gate fra Hauges gate langs vestsiden av Bragernes kirkegård over P. Hansens løkke til Bergstien. Den fikk i 1869 navnet Kirkegaardsgaten. Gaten ble delvis omregulert i 1930-årene hvor den endte i Welhavens gate like øst for Sykehuset Buskerud. Den fikk i 1905 sitt nåværende navn etter Søren […]

Cappelen til Fossesholm, Jørgen von (6.6.1715 – 14.2.1785)

Godseier og etatsråd, f. på Bragernes, s. av Gabriel von C.. Kjøpmann på Kongsberg og leverandør til Sølvverket, kjøpte 1762 Fossesholm gods og drev det opp til et mønsterbruk. Justisråd 1763 mot å skjenke 1.500 riksdaler til kirkelige formål, etatsråd 1777.

Cappelen, Caspar von (1762 – 1823)

Trelasthandler, sagbrukseier og kjøpmann på Bragernes, nedstammet fra «den gamle og fornemme Slægt von Cappeln i Bremen», som med foged i Lier Johan von C. (1627-1688) innvandret til Norge. Eide flere gårder i Lier hvor han drev mølledrift og sagbruk, bl.a. Vivelstad og Søndre Sandaker. I 1807 forærte han en tomt på Søndre Sandaker som […]

Cappelen, Christian (26.1.1845 – 11.5.1916)

Komponist og organist, f. på Bragernes. Studerte 1860-63 ved Musikkonservatoriet i Leipzig, organist i Strømsø kirke 1868, Bragernes kirke 1882 og fra 1887 ved Vår Frelser kirke i Kristiania, lærer i kirkesang og liturgi ved Universitetet. Utga flere sang-, orgel- og pianokomposisjoner, bl.a. kantater til Drammensutstillingen 1873 og kirkeinnvielseskantate, «6 Geistliche Lieder» for blandet kor, […]

Cappelen, Christine Marie von (21.09.1766-08.04.1849)

Norges første kvinnelige botaniker. Født i Drammen. Gift med Peder von Cappelen, en av byens ledende forretningsmenn. Han eide blant annet Eidsfos Jernverk fra 1795 til sin død i 1837. Familien bodde på hovedgården med sine døtre. Etter at Peder von Cappelen døde, var det Christine Marie som styrte jernverket. Hun utvidet hagen rundt hovedgården, […]

Cappelen, Michael von (1731 – 1804)

Krambodhandler og skurlasteksportør på Bragernes hvor han var eligert mann fra 1770 til ca. 1800, overformynder. Drev en stor forretning og gjorde i mange år en fortjenstfull innsats i byens kommunale liv. Kjent som en rettskaffen mann: Da nattmannen (bøddelens medhjelper) i 1789 ikke klarte å skaffe faddere til sitt barn fordi nattmannen ble betraktet […]

Cappelen, Otto von (1659 – 26.10.1742)

Kjøpmann, sagbrukseier og skipsreder på Bragernes, s. av foged Johan von C. Medlem av «Provideringskommissionen» (s.d.). Byens største vareimportør, hadde i 1721 ufortollede varer for 9.424 riksdaler og var samtidig byens mest formuende mann (8.000 riksdaler). Eide Hotvedt og en rekke gårder i Lier og Eiker. Kirkeverge på Bragernes, stadskaptein 1699-1704, valgtes i 1703 til […]

Cappelen, Peder von (24.1.1763 – 1.3.1837)

«Byfaderen», verkseier og trelasthandler, s. av kjøpmann Diderikk von C., bror av Eidsvolls mannen av samme navn og gift med Christine Marie von Cappelen, drev store forretninger i Drammen og eide bl.a. Eidsfos Jernværk og Jarlsbergverket, bygget den nåværende hovedbygning på Austad gård som han overtok i 1793, oppr. som landsted. Handelsborger på Strømsø 1784. […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet