Kategorier / L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Landfalløya kapell

Oppført som forsamlingshus 1878 ved Evjensaga (Landfalløya 102), innviet 10. desember samme år. Sagbrukseier Hallgrim Evjen ga selv både penger og tomt til bygget, som formelt var eiet av beboerne på Landfalløya. Vigslet til kapell 1903 under Bragernes menighet, tårntilbygg i 1930-årene. Fra 1990-årene sank besøkstallet, og det ble holdt gudstjeneste bare hver første og […]

Landfysikatet

Legeembetene i gammel tid var de såkalte fysikater – landfysikus i landdistriktene og stadsfysikus i byene. Den første landfysikus i Buskerud med sete i Drammen etter foreningen av Bragernes og Strømsø, var Jørgen Andreas Münster, som var landfysikus fra 1809 til 1840. Deretter fulgte Frantz Peckel, som var landfysikus til han i 1857 ble postmester […]

Landhuusholdningsselskabet i Jarlsbergs og Laurvigs Amt

ble etter oppfordring av Selskabet til Norges Vel stiftet 4. november 1830, med sterk deltagelse fra Skoger. Selskapets oppgave var å skaffe bedre redskaper og såfrø, fremme jordens avgrøftning, skaffe bedre husdyr m.v. I 1850 sammenslått med Jarlsberg og Laurvigs Amts Landbrugsforening. Selskapets drivkrefter var først og fremst prestene, først i 1849 ble en bonde […]

Landshusa

Parsell utskilt fra Stormoen gård, oppr. selvstendig bruk under navnet Moen, i 1850-årene bebodd av Anders Ringnes og hans familie. Her vokste i beskjedne kår brødrene Ellef og Amund Ringnes opp, senere grunnla de Ringnes bryggeri. På midten av 1880-tallet ble bruket solgt til Martin Bjerknes som la det inn under Stormoen som bnr. 3. […]

Langballe, Håkon (* 4.4.1938)

Næringslivsleder, f. i Drammen, s. av direktør Wilhelm L. Utd. ved NTH og Harvard University, tekn. dir. ved A/S Norsk Kabelfabrik 1962-74, adm. dir. A/S Norsk Kabelfabrik (Elektrisk Bureau) 1974-79, verkstell. dir. ved Sieverts Kabelverk AB (L. M. Ericsson) 1979-82, adm. dir. og konsernsjef Aspelin-Stormbull AS 1982-85, konsernsjef Selmer-Sande A/S 1985-86, divisjonsdirektør ved Norsk Hydro […]

Lange, Hans Nicolai (1795 – 1848)

Ordfører 1838-39 og 1842-48, kateket og førstelærer ved Bragernes borger skole 1825-46, deretter sogneprest til Bragernes til sin død. Stortingsmann fra Drammen 1839, tilhørte det regjeringsvennlige parti. Reiste 1848 til Paris i et forsøk på å gjenvinne sin helse, men døde der julaften.

Lange, Jens (1797 – 1872)

Rittmester og kjøpmann, f. på Akershus. Ektet 1825 Peder Søbergs velstående enke Maren (1785-1860) og ble derved innehaver av trelastfirmaet Peder Søberg & Co. Eligert mann på Strømsø 1830-36, stortingsmann fra Drammen 1836-37. Medlem av Brokommisjonen av 1835 og av den første Børs- og Handelskomité 1839, medlem av Trelasthandlerdireksjonen. Rittmester for Drammens kongelige ridende borgergarde […]

Langegården

Tollbugata 16B. Oppført på 1600-tallet. I 1720-årene bolig for Amtmand Just Must. Handelsgård 1782-1872 for Peder Søberg og Jens Lange. Christensen & co. 1923-2000.

Langeland

Bruk av Ekholt (bnr. 11, Mikkelsrud veien 5), sammensatt av brukene Brokvoll, Fiskholt og Mikkelsvollen. I 1778 fikk Helvig Simensdatter auksjonsskjøte på jordstykkene Brokvoll og halve Fiskholt for 25 riksdaler.

Langeløkka

Boliggate på Åskollen fra Solumveien over Oscar Kiærs vei til Lilleløkka.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet