Kategorier / L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Land og by

Skulptur som høsten 1952 ble reist på bybroens vestre bropostament på Bragernes, utført av billedhuggeren Nic. Schiøll. Skulpturen, en kvinneskikkelse som bærer en bugnende kurv med markens grøde på hodet, var en gave til byen fra Forsikringsselskapet Norge A/S. (Se også: Sjøen.)

Landfald

Stor gård som bl.a. omfattet Landfalløya. Trolig ryddet i vikingetiden, ble alt i gammelnorsk tid delt i to gårder: Østre og Vestre, senere Store og Lille Landfald. Eieren av Vestre L. og hans fire sønner omkom antagelig under Svartedauen, og det oppsto strid om eiendomsretten. Begge gårder ble innlemmet i Nesøgodset, var i Hannibal Sehesteds […]

Landfald Brug

ble i 1877 anlagt av Olaf G. Rømcke, N. A. Andersen og Georges E. Lorenzen, med fire store rammer. I 1896 ble Olaf G. og Otto K. Rømcke eiere, og i 1915 ble sagbruket solgt til Johan Christensen og Ole H. Fuhre, som i 1917 overdro det til A/S Gulskogen Cellulosefabrik. Bruket var i sin […]

Landfald, Augustinus Johannessen (1810 – 1874)

Gårdbruker, arvet i 1821 Store Landfald etter sin morbror og i 1840 en fjerdepart av Lille Landfald etter sin mor. Senere kjøpte han ytterligere en del av Lille Landfald. En meget ansett mann, som i 1840-50-årene var byens mest benyttede skylddelingsmann. En vei som går over gårdens grunn (Bjelkeveien) ble i 1953 forsøkt kalt «Augustinusveien» […]

Landfaldøens Såpefabrik

ble anlagt i 1900 og året etter overtatt av Einar Enger. Den fremstilte toalettsåpe, grønnsåpe, stangsåpe og vaskepulver.

Landfaldøybrua

Den opprinnelige brua ble tegnet av byens første stadsingeniør, Halvor Heyerdahl og bygget av byggmester Guttormsen i 1867. Til bruanlegget var innsamlet 6.625 speciedaler av private midler, 1.000 speciedaler fra sparebanken og 1.275 speciedaler bevilget av kommunen med det uttrykkelige forbehold at «kommunebestyrelsen har til enhver tid adgang til at fatte beslutning om at brua […]

Landfallhytta

Utfarts- og serveringssted på en kolle ovenfor Landfalltjern, oppr. en privat skogshytte reist på 1890-tallet under navnet Kollen. Den fikk sitt nye navn etter at Drammens og Oplands Turistforening hadde overtatt i 1915. Hytten ble i 1937 solgt for kr. 9.500 til Olav Kåsin som drev stedet til midten av 1950-årene, senere har det vært […]

Landfalltjern

Var et av hovedreservoarene for Drammens vannforsyning fra 1868 frem til siste krig, da Solberg vassdrag ble tatt i bruk. Etter anleggelsen av Glitrevannverket ble tjernet overflødig som vannkilde, og det ble i 1977 frigitt til badeplass.

Landfalltjernveien

går fra Sparavollen opp til Lunneplassen ved Landfalltjern. Den fikk sitt navn i 1978.

Landfalløya

Del av den gamle, vestgående hovedgate på Bragernes, navnet Landfaldøen ble stadfestet i 1866. Gaten strakte seg fra bygrensen ved Landfald til Hotvetbekken. I dag betegnelse på strekningen fra Hotvetalleen til Rosenkrantzgate ved Bacheparken. Bygninger: Nr. 7 A/S Papirfabrikken Brager (1907-1979), 24 Kiøsterudgården, oppført 1839, handelsgård for Kiøsterud-familien; 26 De Forenede Skofabrikker (1898-1980), lokalene er […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet